شرح خبر

متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم ( چاپ سازمان امور مالیاتی کشور )

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

قانون  مالیاتهاي مستقیمچنانچه مایل به دریافت متن کامل قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات سال 94 حاوی سرفصل های ذیل هستید لطفا اینجـــــــــــــــا را کلیک کنیدباب اول- اشخاص مشمول مالیات ............................................................................................... 1باب دوم - مالیات بر دارایی..................................................................................................... 3فصل اول- مالیات سالانه املاك................................................................................................ 4فصل دوم-  مالیات مستغلات مسکونی خالی ................................................................................. 4فصل سوم مالیات بر اراضی بایر.............................................................................................. 4فصل چهارم - مالیات بر ارث .................................................................................................... 5فصل پنجم-  حق تمبر .......................................................................................................... 10باب سوم-   مالیات بر درآمد..................................................................................................... 13فصل اول-   مالیات بر درآمد املاك................................ ........................................................... 14فصل دوم-  - مالیات بر درآمد کشاورزي ...................................................................................... 22فصل سوم-  مالیات بر درآمد حقوق.......................................................................................... 23فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل ...................................................................................... 26فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاصحقوقی ............................................................................ 30فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی................................ ........................................................... 37فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف............................................................... 39باب چهارم- در مقررات مختلفه................................................................................................ 40فصل اول - معافیتها........................................................................................................... 41فصل دوم-  هزینههاي قابل قبول و استهلاك................................ .............................................. 52فصل سوم -  قرائن و ضرائب مالیاتی.......................................................................................... 57فصل چهارم - مقررات عمومی................................................................................................ 58فصل پنجم-  وظایف مؤدیان................................................................................................... 66فهرست موضوعاتموضوع صفحهفصل ششم - وظایف اشخاصثالث................................ ........................................................... 68فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی .................................................................................... 71فصل هشتم - ابلاغ................................................................ .............................................. 75فصل نهم-  وصول مالیات...................................................................................................... 77باب پنجم - سازمان تشخیصو مراجع مالیاتی............................................................................... 80فصل اول-  مراجع تشخیصمالیات و وظایف و اختیارات آنها ........................................................... 81فصل دوم - ترتیب رسیدگی................................................................................................... 84فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی ..................................................................................... 86فصل چهارم - شوراي عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن............................................................ 89فصل پنجم - هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن..................................................... 92فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ...................................................... 93