شرح خبر

ﺿﺮاﻳﺐ تشخیص درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل مالیات ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﺣﻮزه تهران سال 1394

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﺣﻮزه ﺗﻬﺮان سال 1394 ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲﻧﻜﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ  ﻣﻨـﺪرج درﺑﺨـﺶ اول اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ شامل ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﻲ،واردات و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه  اﺟـﺮت ﺑﮕﻴـﺮ،   . در ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ  ،... ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪه، دﻻل، ﺣﻖاﻟﻌﻤﻠﻜﺎر و ،ﺗﻌﻤﻴﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر، ﺿﺮﻳﺐ   . ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه  در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻗﻼم ﻣﺰﺑﻮر در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ،  ﺟﻬـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ   درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮاردي ﻛﻪ درﺟـﺪول ﺑـﺮاي آن ﺿـﺮﻳﺐ خاص تعیین شده است  ازﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ اﻗﻼم ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﻮد،  ﻣﺸـﺮوط ﺑﺮاﻳﻨﻜـﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ ازﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  . ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻓـﺮوش ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﻤـﺎل  ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﻣﺆدﻳـﺎن   ، ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي واردﻛﻨﻨﺪه، ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﻲ و ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﻲ ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷـﺪ .برای دریافت فایل ضرایب ، لطفا اینجـــــــــــــا را کلیک کنید