شرح خبر

کدینگ حساب های کل و معین حسابداری

یکشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

در هر سيستم حسابداري دستي يا كامپيوتري، اساس كار بر شناسايي حسابها و كدگذاري آنهاست. در اين بخش مجموعه اي از حسابها كه با استفاده از آنها، آثار مالي عمليات شركت در سيستم حسابداري انعكاس مييابد، نشان داده شده است. انعكاس اطلاعات مالي در سيستم مزبور از طريق طي نمودن فرآيند بررسي اسناد صادره توسط امور مالي و مدارك پيوست آنها، مرتبط نمودن آنها با حسابهاي طراحي شده، صدور سند و گزارش آنها صورت ميگيرد.در مراحل مختلف طراحي کدینگ حسابداری شركت، موارد زير مدنظر قرار گرفته می شود:سهولت استفاده از حسابها بنحوي كه براي كاربران به راحتي قابل فهم و استفاده باشدجامعيت حسابها به گونه اي كه كليه فعاليتها را تحت پوشش قرار دهدانعطاف پذيري حسابها بنحوي كه حسابها برحسب گسترش فعاليتهاي شركت توسعه يابندمناسب بودن حسابها براي رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت شركت شامل گزارشات مالي مختلف درون سازماني و برون سازمانيتناسب حسابها با نيازهاي اطلاعاتي ساير قسمتهاي شركت.با عنايت به مطالب فوق ذيلاً حسابهاي مختلف شركت به همراه نحوه استفاده از آنها تشريح گرديده است.برای دریافت نمونه کدینگ های حسابداری ، لطفا اینجـــــــــــــــــا کلیک کنید