شرح خبر

اخبار درج شده کانال

دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۵

رخیص کالا کارورزمهر:

 تفاوت ها حق ڪسب و پیشه و سرقفلی- حق ڪسب و پیشه عبارت است از ڪسب شهرت و رونقی ڪه در ملڪ به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است .- حق سرقفلی دارای اوصاف زیل است:این حق به تبع مالڪیت منافع ، برای مستاجر محل ڪسب ایجاد می شود .چنین حقی برای مستاجر به صورت قهری ایجاد می شود و ارتباطی به اراده طرفین و شروط ضمن عقد ندارد .حق ڪسب و پیشه هر منفعت و مزیتی است ڪه در یڪ رشته ڪسبی در ارتباط با مشتریانش دارد و تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد .- حق سرقفلی مالی است ڪه در بدو اجاره به مالڪ پرداخت می شود و ذاتا قائم و متڪی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص یا استقرار یافته مشتریان نیست و حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی ، ڪیفیت و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است . این حق قطعی الحصول و به محض پرداخت مبلغ یا وجهی از جانب مستاجر به موجر به وجود می اید .- حق ڪسب و پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده ڪه در قانون جدید سال ۷۶ به طور ڪلی حذف و حق سرقفلی جایگزین آن شده است .- حق ڪسب و پیشه یا تجارت جنبه قهری و غیر ارادی دارد؛ در حالیڪه سرقفلی پدیده ای ناشی از اعمال ارادی طرفین است.

@karvarzmehr

- در قانون قدیم ( سال ۵۶ ) هر محلی ممڪن بود به عنوان محل ڪسب و ڪار اجاره داده شود حتی اگر این محل به موجب گواهی پایان ڪار یا پروانه ساختمان مسکونی محسوب می شد .لذا طبق آن قانون تجاری نبودن ملڪ از نظر ضوابط شهرداری مانع ایجاد حق ڪسب و پیشه به مستاجری ڪه با اذن یا اجازه مالڪ ، محل را به عنوان محل ڪسب و ڪار مورد استفاده قرار داده بود ، نیست- اما در خصوص سرقفلی با توجه به صراحت قانونگذار در ماده ۶ جدید ، سرقفلی صرفا در خصوص ملڪی ایجاد می شود ڪه قانونا تجاری باشد و ملاڪ تجاری بودن نیز مندرجات پروانه ساختمانی است ڪه طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین می شود .- بنابراین در خصوص ملڪ مسکونی یا اداری نمی توان حق سرقفلی قرار داد به دلیل آن ڪه به حڪم قانون سرقفلی مختص ملڪ تجاری تلقی شده و لا غیر . @karvarzmehrمخارج قابل تخصیص به اموالموارد زير نمونه‌هايي از مخارجي است که بر اساس #استاندارد شماره 11حسابداری بطور مستقيم يا غيرمستقيم به قیمت تمام شده دارايي اضافه میشوند:الف. هزينه حقوق و مزاياي کارکناني که بطور مستقيم در ساخت دارايي ثابت مشهود مشارکت داشته‌اندب . مخارج آماده‌سازي محل نصبج . مخارج حمل و نقل اوليهد . مخارج نصب و مونتاژﻫ . مخارج توليد آزمايشي دارايي، پس از کسر خالص عوايد حاصل از فروش اقلام توليد شده (نظيرنمونه‌هاي توليد شده هنگام آزمايش تجهيزات)و . حق‌الزحمه خدمات فني و حرفه‌ايز . مخارج سربار عمومي مرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري مانند حقوق مدير پروژه‌هاي سرمايه‌ايموارد زير نمونه مخارجي است که بر اساس استاندارد شماره 11 حسابداری در بهاي تمام شده داراييهاي ثابت مشهود منظور

نمي‌شود:

@karvarzmehr

الف. مخارج افتتاح تأسيسات جديدب . مخارج معرفي کالا يا خدمات جديد(شامل مخارج تبليغات و آگهي)ج . مخارج برقراري فعاليتهاي تجاري در مکانهاي جديد يا با مشتريان جديد (شامل مخارج آموزش کارکنان)د . مخارج اداري به استثناي موارد مرتبط با داراييهاي ايجاد شده موضوع بند 6 ” الف“ استاندارد حسابداري شماره 24 با عنوان ” گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره‌برداري“ﻫ  . ساير مخارج سربار عمومي‌ غيرمرتبط با رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره‌برداري.  @karvarzmehrبرگ متمم_تشخیص_مالیات  چیست؟-مطابق با ماده 157 ق.م.م مرور زمان مالیاتی 5 سال است.

@karvarzmehr

سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴، مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به آنها ارایه نمایند.  @karvarzmehrنمونه هایی از شاخص های فرار_مالیاتیعدم ثبت درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی و کد اقتصادی جعلی و یا کد دیگران، مخصوصاً موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.-ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی ویا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.-کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.-ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.-متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.-منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا ب هزینه های موسسه-ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.

@karvarzmehr

-خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.-دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا ( کم فروشی ) و سوء استفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.-منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی ویا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده .-بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.-خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.-تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان .-انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.-عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.-ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده دستمزد و سربار تولید.-جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.-کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.-تخلفات کامپیوتری شامل :– تغذیه کامپیوتر با اطلاعات ورودی ساختگی.

– تغییر دادن اطلاعات ورودی جهت پردازش.

– حذف اطلاعات ورودی به منظور تقلب.

– تغییر محتویات پرونده های اصلی به وسیله برنامه های غلط کامپیوتری.-ایجاد اطلاعات غلط در پرونده های اصلی( ایجاد فروشندگان و خریداران ساختگی در سیستمهای معین بستانکاران و بدهکاران ).

@karvarzmehr

-تغییر محتوای برنامه کامپیوتری با هدف تقلب.-از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی و جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.-حذف ، الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است،از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.-ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات.-استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و برای سازمان امور مالیاتی.-مأخذ : کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف محمدعلی بیگ پور   @karvarzmehrامضاء کنندگان چک چه مسئولیتهایی دارند ؟