شرح خبر

نکاتی چند در خصوص شرایط تنظیم وتحریر صحیح چک و شرایط بیمه نامه ها

یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵

شرایط تنظیم وتحریر صحیح چکتنظیم چک از سوی صادرکننده، بگونه‌ای که قابل‌ وصول نباشد، جرم است .برابر با ماده ۳ قانون چک در صورتی که صادرکننده، چک را به نوعی تنطیم نماید که قابل وصول نباشد، از قبیل عدم تطابق امضاء و نحوه انجام آن، این عمل جرم می باشد.

 بیمهمسئولیت بانام و بی نام رابیشتر بشناسیميكي از تفاوت هاي عمده بيمه مسئوليت با نام و بي نام در اين ميباشد كه در بيمه مسئوليت با نام دقيقا نام افراد بيمه شده در بيمه نامه مسئوليت قيد شده و فقط در صورت بروز حادثه براي همين افراد خسارت پرداخت ميشود.اما در بي نام كارفرما ليستي از كاركنان خود را ارائه داده و درخواست مينمايد مثلا از بين بيست نفر پرسنل به ميزان چهار نفر بي نام پوشش دريافت كند و تحت شرايط بيمه نامه تا تعداد چهار نفر در مدت بيمه نامه ميتواند خسارت دريافت كند حال اين چهار نفر هركدام از پرسنل ميتوانند باشند.بیمه نامه مسئولیت کارفرما رایج ترین نوع بیمه مسئولیت ، بوده و از سه شاخه تشکیل شده است :1 : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان- تجاری،صنعتی ، خدماتی،بازرگانی2 : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان- پروژه های عمرانی3 : بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان- پروژه های ساختمانیاین بیمه نامه میتواند به دو صورت صادر شود:1- با نام : کارفرما تعداد و اسامی کارکنان را اعلام مینماید و از 10% تخفیف بیمه نامه با نام استفاده میکند.2- بی نام: کارفرما تعداد دقیق کارکنان خود اعم از ثابت و متغیر را به بیمه گر اعلام و بیمه گر با توافق دو جانبه تعداد مشخصی را تحت پوشش قرار میدهد.متاسفانه اشتباه فوق منجر به اشتباه رایجی در بیمه نامه های مسئولیت کارفرما شده که در صورت خسارت اغلب کارفرمایان،خسارت خود را کامل دریافت نمیکنند.بعضی از بیمه گذاران و حتی بیمه گران( نمایندگان –شبکه فروش )  با توجه به اشتباه فوق و فرض اینکه بیمه نامه بی نام است ،تعداد صحیح کارکنان بیمه گذار را اعلام نمیکنند که البته این موضوع باعت کاهش حق بیمه میشود لیکن در صورت بروز خسارت ،علی الخصوص خسارت دیه ،برای دریافت خسارت بیمه گذار میبایست لیست تامین اجتماعی زمان خسارت خود را به شرکت بیمه ارائه کند.حال فرض کنیم شرکتی 15 کارگر در لیست خود دارد و از نماینده بیمه تقاضای صدور بیمه نامه بی نام برای 5 نفر را دارد،بیمه نامه چگونه صادر میشود؟صدور بیمه نامه به صورت صحیح اینگونه است که: نماینده بیمه نامه ای بی نام صادر میکتد و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 15 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.صدور بیمه نامه به شکل غلط آن اینگونه است: نماینده بیمه نامه ای بی نام صادر میکند و در آن قید میشود تعداد کارکنان ثابت و متغیر بیمه گذار 5 نفر است و در جدول پوششها برای 5 نفر دیه و هزینه پزشکی در طول مدت یکسال در نظر میگیرد.مبلغ حق بیمه این بیمه نامه به نسبت بیمه قبلی کمتر است اما فرض کنید خسارت دیه ای به مبلغ 100،000،000 ریال اتفاق میافتد و کارفرما از شرکت بیمه تقاضای پرداخت خسارت را دارد.کلیه مدارک به همراه لیست تامین اجتماعی به شرکت بیمه تحویل میشود ، از آنجاییکه تعداد نفرات بیمه شده در قرارداد بیمه 5 نفر و تعداد نفرات لیست تامین اجتماعی 15 نفر است ،شرکت بیمه به بیمه گذار اعلام مینماید با توجه به کم بیمه شدگی ،پرداخت خسارت مشمول ماده 10 قانون بیمه شده و یک سوم  خسارت قابل پرداخت خواهد بود چون نسبت تعداد بیمه شده به تعداد واقعی 5 به 15 است.این اشتباه یکی از رایجترین اشتباهات کارفرمایان  است که به دلایل مختلف اتفاق میفتد ، گاهی اوقات برای پرداخت حق بیمه کمتر و مواقعی به علت  آگاهی نداشتن از قوانین روی می دهد.