شرح خبر

نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤديان به عنوان اعتبار مالياتی

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

متن / بخشنامه مالیاتی . ارزش افزوده     شماره ۴۳/ ۹۵/ ۲۶۰ تاریخ ۱۲/ ۷/ ۹۵ موضوع : نحوه رسيدگي و پذيرش ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤديان به عنوان اعتبار مالياتی پيرو بخشنامه شماره ۱۴۲۲۵/ ۹۳۴/ م مورخ ۲۴/ ۱/ ۹۲  که به موجب رأي هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري، موضوع دادنامه شماره ۹۳۱۲۷/ اق/ ۴۲ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۴ درخواست ابطال آن رد و مراتب طي بخشنامه شماره ۷۱/ ۹۴/ ۲۶۰ مورخ ۱۳/ ۷/ ۹۴ جهت اطلاع و بهره ­برداری لازم ارسال گرديده ؛نظر به اينکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتي در خصوص نحوه پذيرش اعتبار مالياتی مؤديان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهاي مالياتي و مراجع دادرسی تعيين­ شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان به صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست « مؤديان ثبت ­نام­ شده فاقد اعتبار مالياتي » در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام مي­نمايند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رويه يکسان در رسيدگي به اعتبار مالياتي مؤديان و نحو ه احراز اصالت معامله مقرر مي­دارد: با استناد به ماده (۲۱) و صدر ماده (۱۷) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر« ماليات­هايی که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليت­هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب­هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده ­اند حسب مورد از ماليات­های وصول ­شده توسط آنها مسترد ميگردد»، پذيرش اعتبار مالياتي مؤديان مستلزم مشموليت آنان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت ­نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ، داشتن گواهينامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طريق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهاي کالاها و خدمات و ماليات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأييديه، شناسايي فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسيد انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش کار مؤدي که تابع تشريفات و طي مراحل خاص خود مي باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدي( فروشنده) در فهرست «مؤديان ثبت ­نام­ شده فاقد اعتبار مالياتي» در زمان انجام معامله ، شرط کافي براي احراز اصالت معامله و پذيرش اعتبار مالياتي نخواهد بود.