شرح خبر

آيا زن می تواند بعد از وفات شوهر مهريه خود را دريافت نمايد

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

 آيا زن می تواند بعد از وفات شوهر مهريه خود را دريافت نمايد؟ مهريه از ديون ممتاز است و ابتدا بايد مهريه زوجه از ماترک محاسبه و پرداخت گردد. اگر مهريه زيادتر از ماترک باشد ورثه مسئول پرداخت اضافه نيستند ولی زوجه می تواند تا حداكثر ماترک را به عنوان مهريه مطالبه نمايد.