شرح خبر

چگونگی محاسبه دستمزد مبنای مستمری بازنشستگی

شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

چگونگی محاسبه دستمزد مبنای مستمری بازنشستگیمتوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار و اگر در خلال آن بیمه شده مدتی بهر علت کارکرد نداشته باشد کسر مدت از ماه های قبل از ٢۴ ماه تأمین می شود به عبارت دیگر :متوسط دستمزد ماهانه = (٢۴ / مزد) یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط دستمزد بیمه شده (به شرح فوق ) ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه بشرط این که از ( ٣٠/٣۵ ) سی و پنج / سی ام متوسط دستمزد تجاوز ننماید .

مستمری بازنشستگی = ٣٠ / سنوات پرداخت حق بیمه (حداکثر ٣۵ سال ) × متوسط دستمزدحسب ماده ١١١ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و در صورتی که میزان مستمری کمتر از حداقل مذکور باشد میزان مستمری بازنشستگی قابل پرداخت تا سطح حداقل مزد کارگر عادی افزایش می یابد.