شرح خبر

با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعیه بسیار مهم با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی؛ تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی در موارد زیر مطابقت داشته باشد:الف) مطابقت کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش   

ب) مطابقت وزن و تعداد موجود در کد تعرفه ثبت شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش

ج) مطابقت صاحب کالای اظهارنامه گمرکی و  ثبت سفارش 

د) مطابقت نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامهصاحبان کالا و شرکت های حمل توجه داشته باشند ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان پذیر نمی باشد و درج صحیح اطلاعات در مبدا مطابق با استاندارد مانیفست بین المللی می باشد.

درج اطلاعات مربوط به چهار رقم اول تعرفه بین المللی شرح کالا و تعداد و وزن هر ردیف کالا در بارنامه اجباری می باشد.