شرح خبر

بررسی مقررات و مسائل مالیات بردرآمد مشاغل و اشخاص حقوقی

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

پیشگفتار

مالیات وجوهی است که دولت ها طبق قوانین مصوب از افراد جامعه وصول نموده و برای

اداره امور مالی کشورها مصرف می نمایند، در حقیقت مالیات از زمانی که حکومت ها در

جوامع بشری تشکیل شده اند دارای سابقه دیرینه بوده و همواره به عنوان سالم ترین منبع

درآمد برای دولت ها تعریف شده است.

تاریخ گذشته ایران نشان م یدهد که مالیات برای نخستین بار در حکومت هخامنشیان

ب هصورت مدون تنظیم و اجراء گردیده و پس از استقرار حکومت مشروطه تاکنون وصول

مالیات بر طبق قانون اساسی و ب هموجب قوانین مصوّب قوه مقننه انجام شده است.

مالیات اهرم اقتصادی در اختیار دولت برای تأمین امنیت، آموزش، بهداشت و

زیرساخت های اساسی مورد نیاز جامعه و اجرای سیاس تهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

جامعه می باشد.

با توجه به تغییرات و تحولات اقتصادی، قوانین مالیاتی نیز مورد اصلاح قرار گرفته-اند

و هدف از اصلاحات، نیل به یک قانون مالیاتی خوب بوده که بتواند به رشد و شکوفائی

اقتصاد کمک کند و ضمن افزودن به درآمد دولت فضای مورد نیاز برای رونق کسب و کار و

توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را فراهم ساخته و در بعد فرهنگی، موجب کمرنگ

شدن فرهنگ مالیات گریزی باشد.

قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 تاکنون چندین بار اصلاح شده که اصلاحات مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحات مصوب 30 / 4/ 1394 را می توان نام برد.

منابع مالیاتی طبق قانون حاکم شامل، مالیات بر ارث و مالیات بر درآمد بخش املاک،

مالیات بردرآمد حقوق، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بردرآمد اتفاقی و مالیات بردرآمد

اشخاص حقوقی م یباشد و با توجه به آمار مالیات های وصولی چهار دهه اخیر، مالیات

بردرآمد اشخاص حقوقی همواره بالاترین سهم را از جمع درآمدهای مالیاتی داشته و پس از

آن مالیات بردرآمد مشاغل با توجه به سهم وصولی و گستردگی پایه درآمدی برای دولت از

اهمیت خاصی برخوردار است که با عنایت به این نتیجه این دو منبع مالیاتی برای موردکاوی

موضوع کتاب انتخاب گردیده اند.

با قدردانی از نویسنده کتاب که نتیجه تجربیات چند دهه اشتغال و مدیریت در بخش

مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و تدریس دروس مختلف حسابداری و مالی وابسته

به مالیات در دانشگاه های متعدد را برای چاپ در اختیار این موسسه قرار داده، امیدواریم

که انتشار کتاب و مطالعه و بررسی و آموزش محتوای کتاب بتواند توانائی دانش و مهارت

علاقه مندان را برای درک صحیح و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف مالیاتی و کیفیت آموزش

علمی مالیات را ارتقاء بخشد.

در مجموعه این کتاب سعی شده است، علاوه بر تعریف برخی واژ ههای متداول پایه-ای

و کلیدی در ادبیات مالیاتی، گزیده ای از قانون و مقررات مربوط به سرفصل های انتخابی در

پیوست درج گردد که در صورت نیاز به آسانی در دسترس علاقه مندان قرار داشته باشد.برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید .