شرح خبر

افرادی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند اگر دوباره کار کنند چه می‌شود؟

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسش پاسخ قانون کارافرادی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند اگر دوباره کار کنند چه می‌شود؟ من اگر به عنوان کارفرما افرادی را که از بیمه بیکاری استفاده می کنند را بکار بگیریم آیا مسئولیتی دارد ؟و اگر قرارداد ببندیم آیا بیمه بیکاری آنها قطع می شود؟برای کارفرما مسئولیتی ندارد ولی اگر سازمان متوجه شود بیمه شده مقرری بگیر ،باید تمام مبالغ دریافتی را مسترد کند.