شرح خبر

معافیت و محاسبه مالیات حقوق

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معافیت و محاسبه مالیات حقوق ماهانه حقوق تا مبلغ بیست میلیون ریال معاف ازمالیات حقوق تا صدمیلیون ریال ماهانه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال (از بیست میلیون تا صدمیلیون ریال) به نرخ 10% حقوق بالای صدمیلیون ریال ماهانه مازاد بر صدمیلیون ریال ( از صدمیلیون ریال تا ... ) به نرخ 20%   درضمن مالیات خصوصی ودولتی در سال 1396 یکسان و براساس توضیحات بالا محاسبه میگردد.