شرح خبر

کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسش پاسخ قانون کارکارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. به مدت 10سال سابقه بیمه دارم امسال من و همسرم یک واحد دامداری تاسیس کردیم و پروانه آن به نام خانم من است. بنده هم از کار قدیمی جداشده وبه این کار مشغول بجای کارگرهستم سوال من این است که ایا من می توانم بیمه این کارگاه که کار فرما همسر بنده هست شوم کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. از شعبه مربوطه درخواست بازرسی کنید.