شرح خبر

چندنکته مهم در مورد چک

دوشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

چندنکته مهم در مورد چک چکی در اختیار دارید که صادر کننده آن، از پرداخت وجه چک خودداری می نماید، پس از صدور گواهی عدم پرداخت، به سه طریق می توانید اقدام قانونی انجام دهید. تقاضای صدور اجراییه در اداره اجرا ثبتطرح دادخواست حقوقی در دادگستری طرح شکایت کیفری در دادسرانکته مهم اینکه دو شیوه اول برای مطالبه وجه چک کاربرد دارد؛ اما نتیجه شکایت کیفری، صرفا محکومیت صادر کننده به 6 ماه تا دو سال حبس به عنوان مجازات جرم صدور چک بلامحل است و دادگاه در خصوص مطالبه مبلغ چک، پیش از طرح دعوی حقوقی تصمیمی نخواهد گرفت.