شرح خبر

فهرست رویدادهایی که پرونده شما رادراداره دارایی خاص میکند

دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

فهرست رویدادهایی که پرونده شما رادراداره دارایی خاص میکند عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج دراظهارنامه مالیاتی عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج دراظهارنامه مالیات برارزش افزوده عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد استفاده بیش,ازحدازتیک تجمیع درصورت معاملات فصلی ویرایش اظهارنامه ها درحالت غیر معقول تفاوت فاحش درحالت اول وویرایش ردشدن مکرردفاتروعدم تمکین مودی تعدیلات اسنادحسابداری برمبنای غیراستانداردحسابداری اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات ردشدن هزینه ها حتی دراولین سال تاسیس شرکت افزایش یا کاهش غیرعادی سرمایه عدم محاسبه ثبت وپرداخت اجاره توسط مستاجر عدم محاسبه وارایه اظهارنامه املاک توسط موجرواحدهای مسکونی تجاری واداری