شرح خبر

احضاریه چیست؟

دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

احضاریه چیست؟

دستور به حاضر شدن و فراخواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس یا مراجع قضایی، برای ادای توضیحات یا بازجویی و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین، احضار اشخاص گویند و به وسیله ابلاغ ورقه احضارنامه صورت می گیرد. در برخی موارد احضار متهم، نتیجه عدم توجه به احضار دادگاه و عدم حضور، صدور دستور جلب است.

اگر مدعی علیه بدون دلیل حاضر نمی شود، قاضی می تواند او را جلب و نیز تعزیر کند و اگر به دلایلی مانند بیماری، حبس و غیره حضور خوانده (مدعی علیه) ممکن نباشد، اگر در آن محل، حاکم یا قاضی باشد به او نیابت داده می شود و اگر نباشد، قاضی فرد صالحی را به جانشینی خود می فرستد تا در همان محل، داوری کند.

تفاوت احضار و اخطار

اخطار بیشتر در امور مدنی صادر و ابلاغ می شود و اخطار در موضوع به معنای یادآوری امری به فرد یا افرادی در پرونده های حقوقی است؛ برعکس احضار جنبه امری، اطلاعی و اعلامی دارد و ضمانت اجرایش صدور «دستور جلب نیست.

منبع: yjc