شرح خبر

ماده ۲۱۲ : توقیف اموال زیر ممنوع است

پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

 متن / قانون مالیاتهای مستقیم  ماده ۲۱۲ : توقیف اموال زیر ممنوع است:۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.۲- لباس و اشیا و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدی.۳- ابزار و‌آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.۴- محل سكونت به قدر متعارف.تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر  گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفكیك نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این كه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.تبصره ۲- هرگاه مؤدی یكی از زوجین باشد كه در  یك خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی  و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.