شرح خبر

شرایط خرید املاک مورثی

پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

شرایط خرید املاک مورثیبرای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله و عدم اعتماد به وکالتنامه فروش۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه ۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله