شرح خبر

اطلاعات عمومی/راهنمایی و رانندگی

یکشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۶

 اطلاعات عمومی/راهنمایی و رانندگی  رانندگان باید بدانند بر خلاف تصور عمومی و رایج ، هر چند مکلفند گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را به همراه داشته باشند اما به همراه نداشتن این مدارک، دلیلی برای انتقال خودرو به پارکینگ نیست. مطابق ماده ۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی ، چنانچه یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا حتی یک کارت شناسایی معتبر ، به همراه راننده باشد، مامورین مکلفند بدون توقف خودرو ، مدرک مزبور را اخذ و رسید ارائه دهند. راننده می تواند بعدا سایر مدارک را به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه داده و مدرک خود را مسترد نماید. حتی مامورین  مکلفند چنانچه راننده ساکن شهر دیگری باشد، ظرف ۴۸ ساعت مدرک اخذ شده را به راهنمایی و رانندگی محل اقامت راننده ارسال نمایند.