شرح خبر

شايد براي شما هم پيش آمده كه فرضاً چكي در اختيار داريد بمبلغ ٢ ميليون تومان اما با مراجعه به بانك ، به شما اعلام ميشود موجودي حساب ، يك ميليون تومان بوده و كمتر از مبلغ چك شماست . در اينگونه موارد چه اقدامي ميكنيد ؟

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶

شايد براي شما هم پيش آمده كه فرضاً چكي در اختيار داريد بمبلغ ٢ ميليون تومان اما با مراجعه به بانك ، به شما اعلام ميشود موجودي حساب ، يك ميليون تومان بوده و كمتر از مبلغ چك شماست .در اينگونه موارد چه اقدامي ميكنيد ؟ اكثر قريب به اتفاق افراد ، يكي از اين دو اقدام را انتخاب ميكنند ١-   برگشت چك 

٢- واريز مبلغ كسري بحساب صادركننده و دريافت مبلغ چك هر دو اقدام اشتباه است 

چرا كه در اقدام اول ، موفق به دريافت مبلغي كه در حساب  بوده نشديد 

و در اقدام دوم ، شما عملاً چكِ دو ميليوني را به بانك تحويل و فقط نيمي از آن را دريافت نموده ايد و حق مطالبه مابقي مبلغ چك را نيز بواسطه از دست دادن چك ، از خود سلب نموده ايد 

 . 

حال راه حل قانوني  :مطابق ماده ٥ قانون چك ، شما ميتوانيد از تحويلدار بانك بخواهيد كه مبلغ موجودي را تمام و كمال به شما پرداخت كرده و نسبت به مبلغ كسري موجودي ، برگشتي صادر كند 

بانكها فُرمهاي مخصوصي بنام " گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك دارند كه با درخواست شما ، مكلف به تكميل آن هستند .

در اين وضعيت ، بانك ، اصلِ چك را از شما تحويل گرفته و كپيِ چك ، ممهور به مهر بانك و گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك را به شما تحويل ميدارند كه گواهي مذكور ، جانشينِ اصل چك بوده و قابليت طرح دعوا در مراجع قضايي را داراست .با استفاده از اين راهكار ، شما علاوه بر دريافت مبلغ موجودي ، حق مطالبه نسبت به مابقي مبلغ را نيز براي خود محفوظ داشته ايد .