شرح خبر

پولدار ترین و بی پول ترین مردم در کدام شهرها هستند؟

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶

پولدار ترین و بی پول ترین مردم در کدام شهرها هستند؟پولدارترین ها: تهرانی‌ها، اصفهانی‌ها، یزدی‌ها، شیرازی ها و قمی ها بی پول ترین ها: سیستان و بلوچستانی ها، کهکیلویه ای ها، لرستانی ها و کردهابطور متوسط هر تهرانی با 58 میلیون تومان، هر اصفهانی با 13 میلیون و هر یزدی با 13 میلیون و هر شیرازی با 11 میلیون تومان و هر قمی با 10 میلیون تومان بیشترین میزان سپرده بانکی را دارندهر سیستان و بلوچستانی با 3 میلیون تومان، کهکیلویه ای با 4 میلیون تومان، هر لرستانی با 4 میلیون تومان و هر کردستانی با 4 میلیون تومان کمترین میزان سپرده بانکی را دارندمتوسط میزان سپرده بانکی به ازای هر نفر برابر با 8 میلیون تومان است.