شرح خبر

فرآیند ادعای_سابقه درتامین اجتماعی چگونه است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

فرآیند ادعای_سابقه درتامین اجتماعی چگونه است؟در صورتی که کارفرما بدون توجه به ماده٣٩  قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول، از بیمه کردن کارکنان خود خودداری کند، شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال به کار اقدام و به شعبه بیمه، آخرین لیست واریزی حق بیمه را ارائه کند. موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می‌شود.مدارک لازم:حکم استخدامی لیست حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی

دفاتر قانونی کارگاه

 فیش بانکی 

کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب 

 فرم انجام معاینات قبل از استخدام