شرح خبر

شرایط و انواع بازنشستگی_مردان

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

شرایط و انواع بازنشستگی_مردان  فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود. فرد تحت پوشش  با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه #بازنشسته می‌شود. فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید #حق_بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود. فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود. فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود. حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.