شرح خبر

ورود تجهیزات جدید کنترلی به گمرکات

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ورود تجهیزات جدید کنترلی به گمرکاتسه دستگاه فایبرسکوپ در گمرکات رازی،بازرگان و آستارا نصب شد. دستگاه فایبرسکوپ دارای دوربین ویژه و شیلنگی است که یکدستگاه دوربین و چراغ قوه مخصوص نیز در نوک این دستگاه تعبیه شده و شیلنگ مزبور تا شعاع ۳۶۰ درجه قابلیت چرخش و انعطاف دارد . از این دستگاه برای جستجو و مشاهده مکان هایی که احتمال جاسازی انواع مواد مخدر در آنجا وجود دارد ولیکن با چشم قابل مشاهده نیست( همچون باک و بدنه درب خودروها)استفاده می شود .این دستگاهها که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به گمرک ایران اهداء شده بود، پس از هماهنگی در اختیار این گمرکات قرار گرفت . بر اساس این گزارش دو نماینده از سوی هر یک از گمرکات مزبور در گمرک ارومیه با حضور نماینده مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک آموزش دیدند و پس از ارائه آموزش های لازم جهت بهره گیری مناسب از دستگاههای فایبرسکوپ، این دستگاهها به نمایندگان گمرکات مزبور تحویل شد .