شرح خبر

لغات_کاربردی #واژگان تازه امروز

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

لغات_کاربردی #واژگان تازه امروزAdvising bank

بانک ابلاغ کننده یا بانک کارگزارBeneficiary

ذینفعCash in Advance 

پیش پرداختDocumentation Requirements الزامات اسنادی(اسناد مورد نیاز در اعتبار اسنادی)Expiration 

انقضا ( اتمام طبیعی یک مهلت )Counter Guarantee

ضمانتنامه متقابلIrrevocable Letter of Credit

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشتSight Draft ( S/D )

برات دیداریAdvice of shipment

اعلامیه حملCombined Transport

حمل مرکب