شرح خبر

چگونه فاکتورهای صوری را می توان کشف کرد؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

چگونه فاکتورهای صوری را می توان کشف کرد؟ مراحل کنترل برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی :۱ . کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش ، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد۲ . کنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است.۳ . کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده۴ . کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور۵ . کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و…۶ . کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چکهای بانکی شرکت یا فیشهای واریزی یا صورتحسابهای بانکی