شرح خبر

به چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟

یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶

پرسش پاسخ بیمه ایبه چه حوادثی، ناشی از کار اطلاق می شود؟ طبق مفاد  ماده "٦٠" قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه ­ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می­ افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.»