شرح خبر

شرایط بازنشستگی در سال ۱۳۹۶

یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶

 اطلاعات عمومی / بازنشستگی  شرایط بازنشستگی در سال ۱۳۹۶ شرایط بازنشستگی / مردان با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق پایه و بیشتر

 با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

 با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

 با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند. شرایط بازنشستگی / زنان  با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا حداقل حقوق پایه و بیشتر

 با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

 با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سالهای پرداخت حق بیمه.

 با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست می شوند.

 با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یکماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد.