شرح خبر

مسئولیت مدیران شرکت ها در صدور چک

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

 مسئولیت مدیران شرکت ها در صدور چک برابر ماده ۱۹ قانون صدور چک در مواردی که صادر کننده چک؛ شرکت ها باشند آن دسته از مدیران شرکت ها که اقدام به امضای چک نموده اند همراه با شرکت؛ مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. محکومیت به پرداخت وجه چک و اجراییه و نیز حکم ضرر زیان و خسارت تاخیر تادیه چک به صورت تضامنی علیه شرکت و علیه امضاکنندگان چک؛ صادر خواهد گردید.  در این حالت؛ احتمال توقیف اموال مدیران شرکت ها بابت چک های صادره از شرکت؛ متصور می باشد.

 https://t.me/karvarzmehr/1522