شرح خبر

نکات آموزشی مشکلات رفع تعهد پروانه_های_بانکی

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

 نکات آموزشی مشکلات رفع تعهد پروانه_های_بانکی در صورتی که  زمان رفع تعهد در بانک، علی رغم خروج کامل کالای اظهارنامه شما از گمرک اجرایی بانک کسر تخلیه مشاهده می نماید. لازم است به درب خروج گمرک اجرایی مراجعه نمایید تا طبق بخشنامه 483111/96 مورخ 24/05/96 در مورد اظهارنامه شما اقدام نمایند.

توجه:

1-به علت خروج بار از گمرک امکان بازگردانی و تغییر در اظهارنامه نمی باشد .

2- در این موارد لازم است درب خروج گمرک اجرایی از صحت ثبت بیجک و انجام کامل مراحل درب خروج اظهارنامه شما در سامانه جامع امور گمرکی اطمینان حاصل نماید. ( مرحله بیجک بین در سامانه انجام شده باشد.)https://t.me/karvarzmehr/1529