شرح خبر

عابربانک خود در صورت گم کردن به این شکل مسدودکنید

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

عابربانک خود در صورت گم کردن به این شکل مسدودکنیداگر عابربانک خود را گم کردید خودپرداز بانک مربوطه را پیداکنید و کارت را اینگونه بسوزانید. کلید ثبت مسدودکردن کارت شماره کارت رمز کارتکارت با موفقیت از دسترس خارج میشود.