شرح خبر

حق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

پرسش پاسخ بیمه ایحق بیمه متعلق به دوران خدمت نظام وظیفه بر چه مبنایی محاسبه می شود؟پاسخ:

به استناد ماده ٣ آیین نامه اجرایی مربوطه

 مصوب ٨ / ٤ / ٨٤ هیأت وزیران حق بیمه مربوط به خدمت نظام وظیفه به شرح ذیل محاسبه می گردد.فرمول محاسبه میزان حق بیمه متعلقهمدت خدمت سربازی یا حضور درجبهه به ماه

(ضرب در) × ٣٠%

(ضرب در) × میانگین حقوق و مزایای ماهانه مبنای کسرحق بیمه ظرف آخرین دو سالِ قبل از تقاضا

(تقسیم بر) / ٢٤که ٢٣ %  سهم دولت و ٧ % سهم بیمه شده خواهد شد.