شرح خبر

انتشار گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶

انتشار گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد

تصمیم‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزبانک مرکزی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و برگرداندن آرامش به بازار ارز تصمیم به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20 درصد گرفته است. این در حالی است که پیش از این خبر از انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز داده بود.براساس این تصمیم بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به  مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.هم‌چنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.بانک مرکزی خود نیز نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال اقدام خواهد کرد.