شرح خبر

تا پنجشنبه همه ابهامهای ارزی برطرف می شود

چهارشنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

تا پنجشنبه همه ابهامهای ارزی برطرف می شود


سیف. رئیس بانک مرکزی: فردا اول وقت (چهارشنبه) تکلیف ارز دانشجویان و بیماران درخصوص ارز مشخص می شود.

 بانک های ملت و ملی مسئول تامین ارز مسافرتی خواهند بود

  به مسافران کشورهای نزدیک ۵۰۰ یورو و در کشورهای دور ۱۰۰۰ یورو اختصاص می یابد.

 تا روز پنجشنبه ( ۲۳ فروردین) همه ابهامهای ارزی برطرف می شود/ایرنا (نشردهید)