شرح خبر

چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

 چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند ۱ . چک دارای سر رسید (وعده دار ) ۲ . چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید ) ۳ . چک سفید امضاء ۴ . چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد ۵ . چک بابت تضمین ۶ . چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است .⏺ در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود.⏺ شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس .⏺ اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است .