شرح خبر

مشخصات همسر مناسب

شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

یکی از چالش های فرزندان جوان ما برای انتخاب همسر مناسب ، تعیین معیار و شاخصه های فرد مورد نظر هست که بی توجهی به آن می تواند نتایج تلخی در آینده داشته و منجر به بروز مشکلات مستمر و احتمالا جدائی گردد.در اینجا قصد داریم به تعدادی از خصوصیات زوج مناسب اشاره کنیم بدیهی است شاید هیچگاه موفق نشویم به فردی حاوی تمامی صفات عالی دسترسی داشته باشیم ولی بنظر بنده ، اطلاع از ویژه گی های منفی و یا مثبت فرد مورد نظرمان کمک خواهد کرد که با اطلاع کامل از کاستی ها و یا خصایل مثبت ایشان ، انتخاب نهایی خود را انجام دهید و در زندگی مشترک بعدی ، خود و همسرتان را مزمت ننموده و زندگی بی دردسری داشته باشید.پر واضح است که باید کاستی های فرد مورد نظر را در سه سطح "فراتر از خط قرمز "، "قابل تحمل " و "عادی " تقسیم بندی نماییم و تصمیم نهایی را مطابق با ظرفیت و توانائی های خودمان بگیریم .احتمالا شما فکر خواهید کرد چگونه میشود موارد گفته شده را بررسی کنید و یا از خود شخص بپرسید .جواب این است که این بستگی به تبحر شما نسبت به طرح سئوالات غیرمستقیم  و کشف آنها ( مثلا رویت عکس های خانوادگی ، پرسیدن نظر ، شرح مشکل غیر واقعی و یا واقعی دوستان و درخواست نظر ایشان ، .... و غیره ) دارد. هیچگونه ادعائی نسبت به صحیح بودن ، کامل بودن و مهم بودن مطالب ذکرشده وجود ندارد و صرفا جهت ایجاد انگیزه برای تعمق بیشتر در بررسی خصوصیات خود و فرد مورد نظرتان به آگاهی میرسد و شما می توانید مواردی به آنها اضافه و یا کسر نمائید:مشخصات فیزیکیزیبائی چهرهوضعیت سلامت فیزیکی چون اسکلتی ، ناهنجاری های اندامی و گفتاری و یا عیوب ظاهریمشکلات داخلی چون بیماری های قلبی و یا مشکلات فرزند آوریشرایط مالی و تحصیلاتسطح تحصیلاتوضعیت تمکن مالی و اندوختهچشم انداز رشد شرایط مالی در آیندهشرایط کار (مثلا آیا مجبور به مسافرت های طولانی هست ؟)شخصیتکم حرفی ، وقار،نجابت ، افکار سطحی داشتن ، لمپن بودن ، خجالتی ، حسود ، گذشت داشتن یا کینه ای بودن ، بدزبانی ، خساست ، ولخرجی ، توانائی تجزیه تحلیل و اتخاذ بهترین تصمیم ، توانائی مدیریت بحران و تجمل پرستیمشخصات خانوادهملیت و فرهنگ همسر و افکار ویژه آنانتعداد و مشخصات خواهر و برادرهابیماری های ارثیشرایط مالی و امکان پشتیبانی از آنان و یا نیازشان به فرزندشانافکار و نظراتمحل اقامت در آینده ( خارج از کشور ، داخل کشور ، کدام شهر ، با خانواده همسرماجراجوی ، محافظه کاری و یا کمال گراییوفاداریمیزان معاشرت با دیگرانداشتن فرزند ، تعداد و زمان آنعقیده نسبت به ادامه تحصیل شما و اشتغال بکارداشتن افکار سیاسیروشنفکر و یا سنتی بودنمذهب و میزان پایبندیمدت زمان مورد نیاز لازم تا مراسم ازدواج و مراحل آنقبول و یا عدم پذیرش وجود تفاوت با همسر و نحوه برخوردقناعت و یا زیاده طلبیآرزوها و خواسته هاشرایط روحیوسواس ، افسردگی عصبانیت ، خجالتی بودندروغگویی ، جاه طلبی ، خودشیفته یا دو قطبی بودنمیزان تمایلات جنسی و نبود انحرافات احتمالیداشتن مشکلات روحی دیگرگذشته همسرازدواج قبلی و یا داشتن فرزندگرفتاری های قانونی ، سیاسی و مالیسابقه بیماری های روحی و یا بدنیدر خاتمه ذکر این نکته خالی از لطف نیست که احتمالا هریک از ما نیز ممکن است تعدادی از مشکلات بالا را داشته باشیم در نتیجه منطقی است که هنگام بررسی خصوصیات شخص مورد نظر ، جذابیت ها و یا کاستی های خود را نیز مد نظرداشته باشیم .لینک این مطلب ، جهت ارسال به دوستان :  http://goo.gl/FSRyIU