ترانزیت داخلی

ترانزيت داخلى عبارت از آن است که کالاى گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه ديگرى حمل و تحويل شود. در اين آئين‌نامه گمرک‌خانه‌هاى مزبور براى رعايت اختصار به ترتيب گمرک مبداء و گمرک مقصد ناميده مى‌شوند.

تعهد ترانزیت 
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب ان اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند. و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا یا مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد

تشریفات ترانزیت داخلی

۱-    ورود کالا به گمرک
۱-۱)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک
۱-۲)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر
۱-۳)           تخلیه کالا و صدور قبض انبار
۲-    تنظیم اظهارنامه
۲-۱)           تکمیل ۳ نسخه اظهار ترانزیت داخلی به صورت چاپی
۲-۲)           الصاق مدارک مورد نیاز به اظهارها و لاک و مهر آنها
مدارک مورد نیاز:
-        تصویر کارت بازرگانی معتبر
-        تصویر وکالتنامه صاحب کالا به نماینده وی (در ترانزیت شخصی)
-        تصویر وکالتنامه شرکت حمل به نماینده وی(در حمل یکسره)
-        تصویر کارت حق العملکاری (حسب مورد)
-        تصویر وکالتنامه یا معرفینامه حق العملکار (حسب مورد)
-        پروانه فعالیت معتبر شرکت حمل
-        قبض باسکول
-        تصویر بارنامه
-        اصل و تصویر CMR
-        قبض انبار(حسب مورد)
-        تصویر ثبت سفارش
-        تصویر فاکتور
-        تصویر فهرست عدلبندی
-        تصویر بیمه نامه
-        اصل مجوز ترانزیت (حسب مورد)
۳-    ماده ۱۴ و تعهدات
۳-۱)           ضرب مهر تائید عدم بدهی مالی یا تعهد معوقه صاحب کالا
۴-    تشریفات ارزیابی
۴-۱)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت بررسی صحت اسناد، مدارک، مندرجات اظهار و صلاحیت اظهار کننده و همچنین تخصیص شماره کوتاژ
۴-۲)           مراجعه به دایره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهار در دفتر کوتاژ
۴-۳)           ارزیابی کالا که شامل رویت کالا، ظهر نویسی اظهارها، بررسی اسناد، مدارک، تعرفه و کنترل محاسبات و تطبیق با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین گزارش مغایرتها، پلمپ وسیله نقلیه، محاسبه مبلغ تضمین و امضاء اظهارها میباشد.
۴-۴)           بررسی ارزش کالا که در حین انجام تشریفات ارزیابی توسط کارشناس واحد ارزش انجام میگیرد.
۴-۵)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی اظهار و محاسبات و کنترل مراحل طی شده، تائید تضمین و اختصاص شماره ارزیابی
۴-۶)           مراجعه به معاونت ترانزیت جهت تائید مبلغ تضمین
۴-۷)           مراجعه به امور مالی و سپردن تضمین
۴-۸)           درصورتیکه ترخیص کالای صادراتی مشمول پرداخت هزینه باشد، ارزیاب مبلغ را اعلام نموده و پس از تائید مسئول ترانزیت پرداخت میشود.
۴-۹)           مراجعه به دایره صندوق و صدور پروانه به منظور پرینت پروانه و رسید پرداخت وجه و درج تضمین ارائه شده در پروانه
۴-۱۰)       مراجعه به مسئول ترانزیت جهت تائید و امضاء نهائی پروانه و تحویل یک نسخه اظهار و پروانه به اظهارکننده و ارسال یک نسخه اظهار و پروانه به گمرک مقصد
۵-    خروج کالا از گمرک مبدا
۵-۱)           مسئول درب خروج، اتمام فرایند ترخیص کالا را کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از صحت ارزش، تعرفه، پلمپ و مطابقت تشریفات انجام شده با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردت و حسن انجام کلیه مراحل، پروانه را با ذکر تاریخ خروج کالا مهر و امضاء مینماید.
۶-    ورود کالا به گمرک مقصد
۶-۱)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک
۶-۲)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر
۷-    تشریفات ارزیابی
۷-۱)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت کنترل اظهار و پروانه و تعیین ارزیاب
۷-۲)           ارزیابی کالا که شامل رویت وسیله نقلیه و کنترل سلامت پلمپ و سپس فک پلمپ و ارزیابی اجمالی محموله و ظهرنویسی اظهار میباشد.
۷-۳)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی مجدد اظهار و ظهرنویسی ارزیاب. در صورت عدم مغایرت، دستور تخلیه کالا و صدور قبض انبار صادر میشود.
۷-۴)           مراجعه به دایره ترانزیت و ارائه تصویر قبض انبار جهت اعلام وصول کالا به گمرک مبدا
۸-    استرداد تضمین
۸-۱)           مراجعه به دایره ترانزیت گمرک مبداء و ارائه درخواست به انضمام تصاویر قبض انبار و پروانه ترانزیت
۸-۲)           مراجعه به امور مالی پس از صدور حکم از طرف دایره ترانزیت و استرداد تضمین

از خدمات جانبی دیگر قابل ارائه شرکت کارورزمهر  ، می توان به اخذ مجوزهای لازم ورود ، ثبت سفارش ، ترانزیت ، ورود موقت ، خروج موقت ، ترخیص کالا و صادرات نام برد.