تخمین حقوق و عوارض کالا

دوست گرامی

جهت محاسبه تقریبی حقوق عوارض تقریبی کالا ، ما به چند اطلاعات از طرف شما احتیاج داریم .اطلاعات مورد نیاز عبارتند است 

از :

  1.  جمع مبلغ فوب (FOB) فاکتورشما به ارز ( مثال 4500 یورو)
  2.  برابری ریالی گمرکی ارز مورد نظر شما .که میتوانید آن  را در این آدرس ملاحظه نمائید.
  3.  کرایه حمل فاکتور شما به ارز
  4.  درصد حقوق گمرکی کالای خودتان که اگر از آن بی اطلاع باشید می توانید با یکی از روش های زیر بدست آورید:

سپس ارقام یک تا چهار را در محل های مرتبط ذیل وارد نمائید( ورود ارقام 1 ، 2 و 4 الزامی است ).


تکمیل اقلام (ستاره دار) الزامی است